Для авторів

Вимоги до оформлення статей

Рукописи надаються російською мовою в електронній формі, що містить файл тексту у форматі Word. Загальний обсяг – 6–15 сторінок. Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.

На початку статті необхідно вказати індекс УДК, відомості про автора (ПІБ – повністю, ступінь, звання, посаду, місце роботи) і назву статті. Потім анотацію і ключові слова.

Список використаних джерел слід наводити наприкінці статті в алфавітному порядку. У тексті статті посилання на використані джерела зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка).

Після списку використаних джерел подаються індекс УДК, відомості про автора, назва статті, анотація та ключові слова англійською мовою.

З прикладом оформлення статті можна ознайомитися на сайті НБУВ, де представлений останній випуск збірника (www.nbuv.gov.ua).

Статті, оформлені з зазначеними вимогами, просимо надсилати на електронну адресу natazachar@bigmir.net

Відповідальність за недостовірність інформації у наданих матеріалах несе автор.

Для отримання додаткової інформації слід звертатися до редактора збірника за вказаною електронною адресою.