У зв’язку з виходом Національної академії наук України з Міжнародної асоціації академій наук надалі збірник не буде видаватися на базі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Вимоги до публікацій

Редакційна колегія науково-практичного і теоретичного збірника «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития» у своїй роботі керується нормами законодавства України у сфері освіти, наукової діяльності та інтелектуальної власності.

До публікації в збірнику приймаються наукові та науково-практичні статті, які становлять оригінальні наукові дослідження або інноваційний практичний досвід, які раніше ніде не друкувалися.

Статті приймаються українською, російською, англійською мовами.

Публікація статей у збірнику безкоштовна.

Обов’язковими етапами роботи редакційної колегії з опрацювання статей перед публікацією є:

– перевірка на предмет дотримання вимог до редакційного оформлення згідно з державними стандартами України (ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»; ДСТУ ГОСТ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»; ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила»);

– здійснення редколегією внутрішнього рецензування статей (відповідно до Наказу МОН України від 15 січня 2018 року № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»);

– перевірка статей на плагіат (Статті 1, 5 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; Стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»; п. 16 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»).

Етапи підготовки до друку

Передаючи статтю до редакції, автор дає згоду на публікацію тексту та метаданих статті (включаючи прізвище та ініціали автора, місце його роботи, посаду та вчений ступінь і звання, електронну адресу для кореспонденції) у друкованій та електронній версіях журналу, що передбачає дотримання політики відкритого доступу згідно з умовами ліцензії Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (див. сайт http://nakkkim.edu.ua/nauka/93-vidannya-akademiji) – можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та поширювати зміст статті з навчальною, науковою та практичною метою із зазначенням авторства. 

1. Статті подаються до 1 червня поточного року.

2. Статті подавати разом із рецензією, підписаною доктором або кандидатом наук, чи фахівцем за профілем без наукового ступеня. Підпис рецензента має бути засвідченим печаткою. 

3. До редакції подається електронна версія статті. На останній сторінці зазначається дата її подання до друку. 

4. Стаття, в якій виявлено запозичення з матеріалів інших авторів без посилання на джерело, не повертається на доопрацювання та не публікується, про що редколегія сповіщає автора. 

У разі повторного виявлення запозичень, редакція залишає за собою право не брати у подальшому до друку матеріали даного автора.

5. Правила цитування:

– всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела; 

– посилання на власні публікації допускається лише в разі нагальної потреби;

– якщо в огляді літератури або далі по тексту йде посилання на прізвище вченого, – його публікація має бути в загальному списку літератури після статті.

6. Редколегія організовує внутрішнє рецензування статей. У випадку негативної рецензії на статтю редакція інформує автора про результат розгляду, надсилаючи йому електронною поштою висновок.


Форма рецензії


Структура статті

1. Індекс УДК.

2. Відомості про автора українською, російською та англійською мовами, що містять такі дані (без скорочень та абревіатур): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням структурного підрозділу та назви установи за основним місцем роботи автора. Наприклад: Ковальчук Галина Іванівна, доктор історичних наук, професор, директор Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського; обов’язково вказується міжнародний ідентифікатор науковця ORCID.

3. Контактна інформація: країна, місто, номер телефону, електронна пошта.

4. Назва статті українською, російською та англійською мовами.

5. Анотації та ключові слова наводяться трьома мовами (українською, російською, англійською) обсягом 1800–2300 друкованих знаків з пробілами. Анотація наводиться одним абзацом, з вирівнюванням по ширині; анотація надається згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат і повинна містити такі виділені елементи: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки, ключові слова. Анотація українською та англійською мовами є перекладом російськомовного варіанту. Обсяг ключових слів – від трьох до восьми.

Наприклад:

УДК02:[1/2+7/8+93/94]:004

Е. Воскобойникова-Гузева,

зав. кафедрой Киевского университета им. Б. Гринченко,

д-р наук по соц. коммуникациям,

ст. науч. сотр.,

Украина, г. Киев

e-mail: o.voskoboinikova-huzieva@kubg.edu.ua

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ГУМАНИТАРИСТИКИ

Статья посвящена определению возможных перспектив развития библиотековедения как составляющей цифровой гуманитаристики. Рассмотрена проблематика новейших исследований отечественных библиотековедов, связанная с разработкой стратегий деятельности современной библиотеки в цифровом пространстве – формирование цифровых коллекций, цифровая информация и управление знаниями, взаимодействие библиотеки и цифровой науки. Отдельное внимание уделено информационно-технологической парадигме подготовки будущих специалистов библиотечно-информационной сферы. Выводы о возможных векторах дальнейших библиотековедческих исследований базируются на анализе Манифеста цифровой гуманитаристики и ряда публикаций, посвященных науковедческому анализу цифровой гуманитаристики, а также становленню цифровой гуманитаристики в Украине.

Ключевые слова: библиотека, библиотековедение, цифровая гуманитаристика, информационные науки, гуманитарные науки.

Вимоги до основного тексту

1. Текст статті повинен містити:

– «постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз досліджень і публікацій, в яких йдеться про рішення даної проблеми і на які посилається автор, та окреслення невирішених питань даної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку» (Витяг з Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1).

Наведені будь-які статистичні дані мають бути підкріплені посиланням на джерела.

Список використаних джерел

Список використаних джерел формується відповідно до Національного стандарту ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання". Список можна оформити автоматично за посиланням http://vak.in.ua/do.php.

Приклади бібліографічних записів

Книга:

Лобузіна К. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах. Київ, 2010. 132 с.

Стаття в періодичному виданні:

Гранчак Т.  Соціокультурний дискурс національних бібліотек України  як інструмент формування національної пам’яті / Т. Гранчак // Бібл. вісн. – 2016. – № 6. – С. 7–14.

Картина науки в библиометрических портретах ученых / Л. И. Костенко, А. И. Жабин, Е. А. Кухарчук, Т. В. Симоненко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2014. – Вып. 12. – С. 70–78.

Дисертація та автореферат дисертації:

Литвинова Л. А. Дисертаційні дослідження як джерело визначення стану і тенденцій розвитку книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства в Україні (19942012) : дис ... канд. наук із соц. комунікацій. Київ, 2013.

Тези доповідей, матеріали конференцій:

Добра Н. В. Джерела наукової інформації для забезпечення інтегрованого доступу до зарубіжних і вітчизняних наукових ресурсів / Н. В. Добра // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., 4–6 жовт. 2016 р. – Київ, 2016. – С. 318–321.

References

1. Блок Refernces  подається після списку використаних джерел для включення публікації в обіг наукової інформації та індексування наукометричними системами (Google Scholar тощо).

2. У цьому блоці всі використані джерела наводяться латиницею, тобто джерела, що в оригіналі мають латинську назву, подаються без змін, а кириличні – транслітеруються.

3. Транслітерація україномовних джерел здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 року «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

Транслітерацію україномовних джерел можна виконати самостійно, транслітеруючи кириличні символи  латинськими відповідниками згідно до Постанови КМУ (таблиця за матеріалами сайту rada.gov.ua).

4. Транслітерація російськомовних джерел виконується відповідно до вимог наказу ФМС Російської Федерації від 3 лютого 2010 р. № 26 (таблиця складена за матеріалами сайту translit.net).

5. Список використаних джерел (References) подається відповідно до міжнародного стандарту APA (American Psychological Association).

6. Автоматично список використаних джерел відповідно до стандарту APA можна оформити на сайтах: http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book, http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual.

7. При оформленні блоку References не можна використовувати позначки бібліографічного опису за держстандартом ВАК («//», «/», «–» , « ; », « : »). Окремі частини запису відокремлюються за допомогою крапки, коми, проміжку, круглих або квадратних дужок та курсиву.

Зразки References у стилі APA (American Psychological Association)

Книга

Прізвище та ініціали автора (авторів) транслітеруються. Рік указується в дужках після прізвища та ініціалів автора. Назва книги транслітерується та перекладається. Перекладена назва подається в квадратних дужках. Курсивом указується транслітерована назва книги. Подається місце видання англійською мовою та транслітерована назва видавництва. В квадратних дужках зазначається мова.

Схема посилання:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of book transliterated [Title of book translated]. Location: Publisher. [In language].

Приклад

Український варіант:

Ісаєвич Я. Українське книговидання : витоки, розвиток, проблеми. Львів : Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. 520 с.

Транслітерація:

Isaievych, Ya. (2002). Ukrainske knyhovydannia: vytoky, rozvytok, problemy [Ukrainian book publishing: origin, development, issues]. Lviv: Instytut ukrainoznavstva imeni I. Krypiakevycha NAN Ukrainy. [In Ukrainian].

Стаття в періодичному виданні

Прізвище та ініціали автора (авторів), назва статті та назва періодичного видання транслітеруються. Рік указується в дужках після прізвища та ініціалів автора. Назва статті перекладається англійською мовою й подається в квадратних дужках. Транслітерована назва статті та транслітерована назва журналу виділяються курсивом. Для журналів, що мають нумеровані томи й випуски, вказуються номер тому й номер випуску, номер тому виділяється курсивом. Слова «том» та «випуск» не зазначаються. У назві статті з великої літери пишеться лише перше слово, в назві періодичного видання кожне слово пишеться з великої літери.

Схема посилання:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. In Title of periodical transliterated [Title of periodical translated], volume number (issue number), pages range. [In language].

Приклади

Український варіант:

Литвинова Л. Дисертація як інформаційне, наукознавче та документознавче джерело (на прикладі спеціальності 07.00.08 – «Книгознавство, бібілотекознавство, бібліографознавство») / Л. Литвинова // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 4. – С. 62.

Транслітерація:

Lytvynova, L. (2010). Dysertatsiia yak informatsiine, naukoznavche ta dokumentoznavche dzherelo (na prykladi spetsialnosti 07.00.08 – «Knyhoznavstvo, bibilotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo») [The dissertation as information, science for science and documentation studies source]. Bibliotechnyi visnyk – The Library journal, no 4. p. 62. [In Ukrainian]

Російський варіант:

Земсков А. И. Основные задачи библиотек в области библиометрии / А. Земсков // Информация и инновации. – 2017. – № 1. – С. 79–83.

Транслітерація:

Zemskov, A. I.  (2017). Osnovnye zadachi bibliotek v oblasti bibliometrii [The main tasks of libraries in the field of bibliometry]. Informatsiia i innovatsii – Information and Innovations, no.1, pp. 79–83 [in Russian].

Дисертація та автореферат дисертації

Назва дисертації або автореферата транслітерується та перекладається. Транслітерований варіант подається курсивом, перекладений – у квадратних дужках. Вказується, яка саме дисертація або автореферат (Doctoral dissertation – дисертація на здобуття ступеня доктора наук, PhD dissertation – дисертація на здобуття ступеня доктора філософії та кандидата наук, Extended abstract of PhD dissertation – автореферат дисертації на здобуття ступеня доктора філософії або кандидата наук, Master’s thesis – магістерська дисертація тощо). Рік указується в дужках після прізвища та ініціалів автора. Надається транслітерована назва установи, в якій було захищено дисертацію, або її офіційний переклад (останній варіант є бажаним).

Схема посилання:

Author, A. A. (Year). Title of dissertation transliterated [Title of dissertation translated] (Doctoral dissertation, PhD dissertation, Extended abstract of PhD dissertation etc). Name of Institution, Location. [In language].

Приклад

Український варіант:

Литвинова Л. А. Дисертаційні дослідження як джерело визначення стану і тенденцій розвитку книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства в Україні (19942012) : дис ... канд. наук із соц. комунікацій. Київ, 2013.

Транслітерація:

Lytvynova, L. A. Dysertatsiini doslidzhennia yak dzherelo vyznachennia stanu i tendentsii rozvytku knyhoznavstva, bibliotekoznavstva, bibliohrafoznavstva v Ukraini (1994-2012) [Dissertational studies as a source for defining the state and tendencies of the development of Book Studies, Library Studies and Bibliography Studies in Ukraine (1994–2012)] (PhD dissertation). V. Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine. Iin Ukrainian].

Тези доповідей, матеріали конференцій

Назва доповіді транслітерується та перекладається. Переклад подається в квадратних дужках. Вказується, де надруковано доповідь (курсивом), а саме: тези доповіді – Abstracts of Papers, Матеріали (труди) конференції (симпозіуму, з’їзду тощо) – Proceedings of the Conference (Simposium, Congress etc). В дужках подаються сторінки публікації. Вказується місце видання англійською мовою та транслітерована назва видавництва. Дата конференції (симпозіуму, з’їзду тощо) подається в дужках після прізвища та ініціалів автора. В квадратних дужках указується мова публікації.

Схема посилання:

Author, A. A. (Year, Month). Title of contribution transliterated [Title of contribution translated] In Abstracts of Papers / Proceedings of the Conference (Symposium / Congress) (pages range). Location: Name of the Institution. [In language].

Приклад

Український варіант:

Симоненко Т. В. Бібліометричні профілі в наукометрії / Т. В. Симоненко // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48. –  С. 328–338.

Транслітерація:

Symonenko, T. V. (2017). Bibliometrychni profili v naukometrii [Bibliometrics profiles in science metrics]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. VernadskohоTransactions of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine, issue 48, pp. 328–338 [in Ukrainian].

Рекомендації зі складення англомовної пристатейної бібліографії (References) укладено за Посібником Американської Психологічної Асоціації (Publication manual of the American Psychological Association, 6th ed.).

Технічне оформлення

1. Текст статті подається у форматі MS Word (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1.5, формат аркуша А 4); При набиранні статті не слід користуватися автоматичною нумерацією.

2. Ілюстрації до статті подаються окремим файлом у форматі jpeg (роздільна здатність не менше 300 dpi); підписи до ілюстрацій також подаються окремим файлом.

3. Посилання оформлюються так: [8, с. (арк.) 25], де 8 – порядковий номер джерела у списку, 25 – номер сторінки (аркуша). Посилання на кілька джерел: [8, с. (арк.) 25; 4, с. (арк.) 67].

4. Лапки: «...»; подвійні лапки для оформлення цитати в цитаті: «“...”».