Форма рецензії


Процедуру рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакції  науково-практичного і теоретичного збірника «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития». Рецензування сприяє неупередженому відборові авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо виправлення фактографічних та інших помилок, у разі наявності таких, покращення стилю викладу тощо. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту статті, визначення її відповідності до вимог даного видання та передбачає всебічний аналіз новизни та актуальності наданих матеріалів. До друку приймаються виключно ті статті, які висвітлюють актуальні наукові досягнення та інноваційний практичний досвід бібліотечної діяльності, які залучають до наукового та суспільного обігу нові відомості профільних наук в контексті розвитку інформатизації, інформаційних технологій та соціальних комунікацій. Неодмінною умовою прийняття матеріалів до друку є їхня відповідність до правил підготовки та оформлення статей до видання в збірнику«Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития».

Редакційна колегія науково-практичного і теоретичного збірника «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития» залишає за собою право внутрішнього рецензування запропонованих до друку статей. До зовнішнього рецензування залучаються незалежні експерти, які є профільними фахівцями. Внутрішні та зовнішні рецензії надаються в письмовому вигляді і оформляються відповідно до вимог, що висуваються до рецензій. Зовнішні та внутрішні рецензії є іменними. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статей, практичну цінність та  наукову новизну. Окрім того,  рецензентами визначається відповідність статті до принципів етики в наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення. Авторам представлених для публікації матеріалів надається право обрання зовнішніх рецензентів. Статті приймаються до збірника за наявності позитивних зовнішньої та внутрішньої рецензій. За згодою (бажанням) авторів та рецензентів разом із статтею можуть друкуватися зауваження рецензентів. Редакційна колегія  науково-практичного і теоретичного збірника «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития» не вважає за потрібне  дотримуватися конфіденційності, покладаючись на високий рівень моралі та наукової етики фахівців, з кола проблем, висвітленню яких призначене дане видання.