Національна академія наук України

У зв’язку з виходом Національної академії наук України з Міжнародної асоціації академій наук надалі збірник не буде видаватися на базі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як базова організація Ради директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук (МААН) для  посилення взаємодії у вирішенні найважливіших проблем сьогодення між бібліотечними установами видає науково-практичний і теоретичний збірник «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития». Перший випуск побачив світ у 2000 р., останній у 2020 р.

До складу міжнародної редакційної колегії збірника входять директори наукових бібліотек академій – членів МААН та провідні науковці цих установ. Очолює редакційну колегію радник Президії НАН України, академік НАН України, доктор філософських наук, професор О. С. Онищенко. Редакійна колегія розробляє стратегію розвитку видання, формує авторський колектив.

Внаслідок еволюції соціальної ролі бібліотек поряд із традиційними функціями просвітницького характеру, збереження культурної спадщини дедалі активніше заявляють про себе нові напрями роботи. Перш за все це надання доступу до національних та світових інформаційних мереж, баз даних, що суттєво змінює традиційні бібліотечні технології, форми обслуговування користувачів, характер взаємодії бібліотек з різними соціальними інститутами, установами. Це значною мірою вплинуло на тематику матеріалів видання. Зміни, які відбувалися в соціокультурній сфері, висунули нові вимоги  до організації діяльності бібліотек. Відбувається переосмислення діючих форм і методів бібліотечної роботи у контексті сучасних вимог. Крім традиційних рубрик, у чергових випусках збірника з’являються нові: «Наукова бібліотека: трансформація напрямів діяльності», «Бібліотечний маркетинг», «Захист інтелектуальної власності», «Просвітницька діяльність бібліотек», «Видавнича діяльність бібліотек», «Міжнародна діяльність бібліотек». Починаючи з дев’ятого випуску збірник друкує статті до ювілеїв: 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка, 150-річчя від дня народження В. І. Вернадського, 100-річчя Інформаційно-бібліотечної ради РАН, 300-річчя від дня народження М. В. Ломоносова та ін.      

За час функціонування видання сформувалось коло постійних авторів, які готують статті з актуальних проблем, пов’язаних з динамічним розвитком інформатизації бібліотек, запровадженням сучасних інформаційних технологій, удосконаленням зберігання та використання даних в інформаційних системах когнітивного типу. Особливий інтерес у читачів викликають статті, присвячені постановці проблем щодо діяльності бібліотек у сучасних умовах. Зокрема, це публікації директорів академічних бібліотек А. І. Алієвої-Кенгерлі, А. А. Аслітдінової, Н. Ю. Берьозкіної,  Ш. Д. Ібраімової, М. Є. Кальонова, В. Я. Коцере, В. П. Леонова, провідних фахівців наукових бібліотек.

На сторінках видання активно обговорюються питання вдосконалення традиційних та впровадження інноваційних методів бібліотечної роботи в сучасних умовах, науково-видавничої діяльності академічних бібліотек, висвітлюється роль міжнародного книгообміну, розкривається значення просвітницької діяльності в піднесенні іміджу бібліотеки в інформаційному суспільстві. Автори статей розглядають різні моделі бібліотеки майбутнього, картину науки в бібліометричних портретах вчених. Для фахівців корисними  є матеріали щодо традицій та інновацій у науково-методичному забезпеченні діяльності бібліотек, а також інтерактивного обслуговування як елементу системи обслуговування  віддалених користувачів.

Випуски збірника розміщаються на сайті НБУВ і в повнотекстовій базі даних «Наукова періодика України». Інформація про збірник представлена в Українському реферативному журналі «Джерело», реферативній БД «Україніка наукова» та в бібліометричній БД  Google Scholar.