Архив | Библиотеки национальных академий наук

  АРХИВ (Все выпуски) /     Содержание выпуска (2013, Issue 11)Ukrainian Russian EnglishБиблиографическое описание для цитирования:
Воскобойникова-Гузева Е. В. Приоритеты стратегического, коммуникационного и ресурсного развития библиотечно-информационной деятельности в монографических и диссертационных исследованиях украинских ученых в период социальных трансформаций конца ХХ – начала ХХI ст. / Е. В. Воскобойникова-Гузева // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - 2013. - Вып. 11. - С. 82-102. - Режим доступу: http://maan.nbuv.gov.ua/doc/bnan_2013_11_10


Библиография:

 1. Слободяник М. С. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій / М. С. Слободяник ; ЦНБ ім. В. І. Вернадського. – К., 1995. – 268 с.
 2. Слободяник М. С. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій в період освоєння інформаційних технологій : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 05.25.03 / Слободяник Михайло Семенович ; НАН України, ЦНБ ім. В. І. Вернадського. – К., 1995. – 39 с.
 3. Кириленко О. Г. Еволюція наукових уявлень про бібліотечну технологію в Україні (80–90-ті роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Кириленко Олександр Григорович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 1996. – 23 с.
 4. Башун О. В. Трансформація універсальної бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / Башун Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2001. – 18 с.
 5. Саприкін Г. А. Маркетинговий підхід в управлінні діяльністю бібліотеки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / Саприкін Георгій Анатолієвич ; Київ. держ. ун-т культури і мистецтв. – К., 1997. – 17 с.
 6. Соловйова М. В. Комерціалізація бібліотечно-інформаційної діяльності в умовах ринкової економіки України : автореф. дис. … канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.03 / Соловйова Марія Володимирівна ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2009. – 20 с.
 7. Петрова Л. Бібліотека в умовах суспільно-економічних змін : монографія / Л. Петрова. – К., 2003. – 301 с.
 8. Петрова Л. Г. Соціально-економічні аспекти розвитку бібліотек України у сучасних умовах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 07.00.08 / Петрова Людмила Григорівна ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2006. – 45 с.
 9. Давидова І. О. Бібліотечне виробництво в інформаційному суспільстві : монографія / І. О. Давидова. – Х. : ХДАК, 2005. – 295 с.
 10. Давидова І. О. Інноваційна політика бібліотек України : зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві : автореф. дис. … д-ра наук з соц. комунікацій : 27.00.03 / Давидова Ірина Олександрівна ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2008. – 51 с.
 11. Тавальбех А. Х. Стратегическое управление деятельностью библиотеки : дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / Тавальбех Али Халид Али ; Харьк. гос. акад. культуры. – Х., 2001. – 186 л.
 12. Апшай Н. І. Стратегічні орієнтири розвитку бібліотек вищих навчальних закладів в умовах реформування освіти в Україні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / Апшай Надія Іванівна ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2005. – 21 с.
 13. Лін Чжао. Національна бібліотека в стратегіях подолання цифрової нерівності : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.03 / Чжао Лін ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2008. – 20 с.
 14. Горовий В. М. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства : монографія / В. М. Горовий. – К. : НБУВ, 2005. – 300 с.
 15. Горовий В. М. Соціальні інформаційні бази і розвиток бібліотечного інформаційного потенціалу (1991–2006 р.р.) : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.08 / Горовий Валерій Микитович ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2006. – 35 с.
 16. Гранчак Т. Бібліотека і політична комунікація : монографія / Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 481 с.
 17. Гранчак Т. Ю. Бібліотека в системі політичної комунікації : автореф. дис. … д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Гранчак Тетяна Юріївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 35 с.
 18. Мар’їна О. Ю. Інформаційно-комунікаційна взаємодія як фактор розвитку регіональних бібліотечних систем : автореф. дис. … канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.03 / Мар’їна Олена Юріївна ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2011. – 20 с.
 19. Колесникова Т. О. Комунікаційні моделі діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Колесникова Тетяна Олександрівна ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2012. – 22 с.
 20. Соловяненко Д. В. Інтернет-технології бібліотечного сервісу в Україні: становлення і розвиток (1990-ті рр. – початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Соловяненко Денис Володимирович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2008. – 20 с.
 21. Ісаєнко О. О. Розвиток інноваційних бібліотечних технологій інформаційного обслуговування в Україні (1980–2007 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Ісаєнко Олександр Олександрович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2009. – 20 с.
 22. Ісаєнко О. О. Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування : монографія / О. Ісаєнко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011. – 158 с.
 23. Медведєва В. М. Еволюція дистантних форм бібліотечної роботи як спосіб розширення доступу користувачів до бібліотечних фондів (1990–2009) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Медведєва Валентина Миколаївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2010. – 18 с.
 24. Кононученко Л. І. Діяльність обласних універсальних наукових бібліотек України по забезпеченню інформаційних потреб користувачів (кінець ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Людмила Іванівна Кононученко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2011. – 19 с.
 25. Симоненко Т. В. Мережеве інформаційно-бібліотечне забезпечення наукових досліджень : автореф. дис. ... канд. наук із соц. Комунікацій : 27.00.03 / Симоненко Тетяна Василівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011. – 18 с.
 26. Шемаєва Г. В. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій: монографія / Г. В. Шемаєва ; Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2008. – 289 c.
 27. Шемаєва Г. В. Бібліотека в системі наукової комунікації: коеволюційні процеси розвитку [рукопис] : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Шемаєва Ганна Василівна ; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2009. – 446 с.
 28. Соляник А. А. Система документопостачання документних фондів: закономірності розвитку : монографія / А. А. Соляник ; Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2005. – 230 с.
 29. Стрішенець Н. В. Сучасна американська бібліотечно-інформаційна термінологія: бібліотекознавчий аспект : монографія / Н. В. Стрішенець; НАН України, Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011. – 501 с.
 30. Стрішенець Н. В. Розвиток бібліотечно-інформаційної терміносистеми США (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 27.00.03. / Стрішенець Надія Володимирівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 39 с.
 31. Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лобузіна ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 252 с.
 32. Павлуша Т. П. Совершенствование библиотечно-библиографического обслуживания на основе электронных каталогов : автореф. дис. … канд. пед. наук : 05.25.03 / Павлуша Татьяна Петровна ; Моск. гос. ун-т культуры. – М., 1992. – 16 с.
 33. Антоненко І. П. Авторитетний контроль найменувань установ та організацій в інформаційних системах бібліографічного та археографічного типу : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 05.25.03 / Антоненко Ірина Петрівна ; ЦНБ ім. В. І. Вернадського. – К., 1994. – 23 с.
 34. Филиппова Л. Я. Библиографические системы Украины в информационно-компьютерном пространстве: теория, организация, технология [рукопись] : дис. ... д-ра пед. наук: 07.00.08 / Филиппова Людмила Яковлевна ; Харьк. гос. акад. культуры. – Х., 1999. – 436 л.
 35. Сорока М. Б. Становлення та розвиток системи реферування української наукової літератури (1991–2000 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Сорока Марина Борисівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2001. – 19 с.
 36. Сорока М. Б. Національна система реферування української наукової літератури / М. Б. Сорока ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2002. – 209 с.
 37. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Наукові видання в структурі фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1918–1999 рр.) як об’єкт бібліотекознавчого дослідження : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2000. – 19 с.
 38. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Наукові видання у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : монографія / О. Воскобойнікова-Гузєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. О. С. Онищенко. – К., 2004. – 179 с.
 39. Павлуша І. А. Створення та розвиток електронних бібліотек в Україні: бібліотекознавчий аспект (кінець XX – початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Павлуша Ірина Анатоліївна ; НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2002. – 18 с.
 40. Копанєва В. О. Формування фонду мережевих ресурсів у науковій бібліотеці (90-ті роки XX ст. – поч. XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Копанєва Вікторія Олександрівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2008. – 20 с.
 41. Копанєва В. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету : монографія / В. Копанєва. – К. : НБУВ, 2009. – 198 с.
 42. Костенко Л. Бібліотека суспільства знань: концептуальна модель / Л. Костенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 1. – С. 23–28.
 43. Самохіна Н. Ф. Фонд наукової бібліотеки: модель обігу документів, засоби рівневої організації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Самохіна Наталія Федорівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – 18 с.
 44. Самохіна Н. Ф. Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу документів, рівнева організація / Н. Ф. Самохіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2008. – 167 с.
 45. Ярошенко Т. О. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : друга половина ХХ – початок ХХІ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Ярошенко Тетяна Олександрівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2008. – 20 с.
 46. Ярошенко Т. О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : монографія / Т. О. Ярошенко. – К. : Знання, 2010. – 215 с.
 47. Горова С. В. Періодичні електронні видання в системі бібліотечних інформаційних ресурсів (на базі аналізу інтернет-видань кінця ХХ – початку ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.03 / Горова Світлана Валеріївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 19 с.
 48. Петрова М. В. Управління формуванням електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Петрова Мілена Володимирівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 20 с.
 49. Кузнєцова М. М. Системне формування краєзнавчих електронних ресурсів бібліотек як складової соціально-комунікаційного простору регіону : автореф. дис. … канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.03 / Кузнєцова Марина Миколаївна ; Харк. держ. акад. культури. – ХДАК, 2011. – 21 с.
 50. Баркова О. В. Технологічні засади формування інформаційних ресурсів універсальної електронної бібліотеки : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / Баркова Ольга Валентинівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 25 с.